Al. Wyzwolenia 34, Szczecin (unter Galaxy und Fala), tel: 091 431 65 81 do 85  polska english deutsch
Hauptseite
Über die Firma
Wir können für Sie folgendes tun
Kredite
Gebührenrechner
Kontakt
 
ANGEBOTSSUCHE:
 
 SONDERANGEBOT

 WOHNUNGEN - VERKAUF
 WOHNUNGEN - MIETE
HÄUSER - VERKAUF
HÄUSER - MIETE
 GESCHÄFTSRAUM - VERKAUF
 GESCHÄFTSRAUM - MIETE
GRUNDSTÜCKE - VERKAUF
GRUNDSTÜCKE - MIETE
 OBJEKTE - VERKAUF
 OBJEKTE - MIETE
Merkliste

kaine Angebote
Wählen Sie die Sprache:
Topangebote: WOHNUNGEN | HÄUSER | GESCHÄFTSRAUM | GRUNDSTÜCKE | OBJEKTE

Kriterien erfûllen Angebote aussuchen: 1
Szczecin, CENTRUM    [MIETE]
cena: 3200,00 PLN Zapamietaj oferte


CENTRUM SZCZECINA, lokal w ¶cis³ym centrum Szczecina z du¿± szyb± witrynow±, w ci±gu handlowym, przy al. Wyzwolenia (pomiêdzy C.H. Galaxy a C.H.Fala). Cechy wyró¿niaj±ce po³o¿enie lokalu: du¿y przep³yw ludzi, du¿y parking po obu stronach budynku poza stref± p³atnego parkowania, zró¿nicowane us³ugi w ci±gu handlowym, mo¿liwo¶æ prezentacji du¿ej powierzchni reklamowej. Na powierzchniê 32 mkw sk³adaj± siê 2 pomieszczenia: sala us³ugowa o pow. 28 mkw oraz zaplecze sanitarno-socjalne (z toalet± i umywalk±) o pow. 4 mkw. Aktualna wysoko¶æ lokalu (po obni¿eniu) to 3,6 mb., jednak istnieje mo¿liwo¶æ podniesienia do 4,40 mb. i zbudowanie antresoli co daje dodatkow± powierzchniê u¿ytkow± (antresola zosta³a wykonana w lokalu obok-mo¿liwo¶æ wgl±du). Lokal posiada du¿± aluminiow± witrynê wystawow±, w³asne osobne wej¶cie z ulicy. Koszt wynajmu lokalu to miesiêcznie 3200 PLN plus 300 PLN do Zarz±dcy dodatkowe op³aty: pr±d.
 
nr oferty: 82092, pow.: , pow. dzia³ki: , typ: BIUROWY, liczba pom: 2, pietro: 0, rok budowy: